ABOUT

“Neither a photographer nor an artist I simply love keeping beautiful images around”.

“Chẳng phải nhiếp ảnh gia, càng không phải là một nghệ sĩ, đơn giản là tôi muốn lưu lại những hình ảnh đẹp xung quanh mình”.